Privacy

Privacyverklaring

vereniging Dorpsbelang Vledder

Deze verklaring geeft informatie over hoe de vereniging Dorpsbelang Vledder omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van de vereniging worden verwerkt.

Doelstelling Dorpsbelang Vledder:
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners.

Onze gegevens:
Dorpsbelang Vledder
Website: www.dorpsbelangvledder.nl

Secretariaat:
E-mailadres: info@dorpsbelangvledder.nl

We respecteren de privacy van de leden van de vereniging Dorpsbelang Vledder en onze website www.dorpsbelangvledder.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in een ledenregister ten behoeve van een jaarlijks te innen lidmaatschapsgeld en in het adressenbestand voor de verzending van de nieuwsbrief.
De gegevens bestaan uit:
Naam
Adres
Telefoonnummer
e-mailadres

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, of een brief of kaart stuurt dan worden uw gegevens bewaard zolang als er naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of de inhoud van brief of kaart nodig is voor een volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is verstrekt, en dit noodzakelijk is voor het leveren van een dienst.
Deze gegevens worden opgeslagen in een Word bestand, beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Alleen daarvoor aangewezen bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Vledder hebben gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. Verder kan niemand deze gegevens inzien.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij de leden informeren over de wetenswaardigheden die in het dorp aan de orde zijn en hoe Dorpsbelang Vledder daarin acteert.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van leden, die de nieuwsbrief willen ontvangen. Het adressenbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, aanpassing en verwijdering

Indien u lid bent van de vereniging Dorpsbelang Vledder heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons bijgehouden persoonsgegevens onjuistheden bevatten, zullen we op uw verzoek de gegevens wijzigen of verwijderen.
Desgewenst kunt u ons er ook van op de hoogte stellen dat u niet (meer) benaderd wilt worden door de vereniging Dorpsbelang Vledder.

Aanpassingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen als de wet- en regelgeving daar aanleiding toe geeft.
Wijzigingen zullen op de website van de vereniging Dorpsbelang Vledder worden gepubliceerd.

Vledder, mei 2018