de vereniging die belangen van het dorp
Vledder en zijn inwoners behartigt

Dorpsbelang Vledder

                                                                                                                 Vledder, 18 september 2023

Aan de gemeenteraad van Westerveld
Betreft Stroomverdeelstation Vledder geagendeerd voor de politieke avond van 19 september 2023.

Het bestuur van Dorpsbelang Vledder is op de hoogte dat het nieuw te bouwen stroomverdeelstation Vledder op uw agenda staat en wil u graag wijzen op enkele punten die niet correct in de stukken zijn weergegeven waardoor uw besluitvorming mogelijk op verkeerde informatie zal zijn gebaseerd. Wij hadden dit graag willen doen door gebruik te maken van ons inspreekrecht maar dat geldt niet voor morgenavond 19 september, zo liet de griffie ons desgevraagd weten, vandaar deze brief.

Wij willen ons hier in deze brief niet bemoeien met het uiteindelijke besluit maar wel met de zorgvuldigheid van de te bewandelen procedures. Deze brief probeert te voorkomen dat een fout besluit wordt genomen op grond van verkeerde of halve informatie.

In het begin van dit jaar, halverwege februari 2023 heeft een ambtenaar van de gemeente Westerveld samen met twee leden van Dorpsbelang rondgelopen in het betreffende gebied aan het einde van de Pastorieweg. De bedoeling van deze wandeling was de vraag te beantwoorden welke locatieoptie de voorkeur had van Dorpsbelang Vledder. Er was slechts een keus uit twee opties, beide vlak bij elkaar in de buurt, rekening houdend met de ligging van kabels en leidingen. Andere plekken in het dorp of in de gemeente waren er niet. We hebben deze opties ook in ons bestuur besproken na per mail de benodigde informatie te hebben ontvangen. Uit de informatie bleek de grootte van het gebouw en de grootte van het bouwkavel, inclusief de hoogte ervan.

Dorpsbelang heeft de betreffende ambtenaar op de hoogte gesteld van het bestuursbesluit: als er dan niets anders te kiezen is is dit de minst slechte optie maar er moet door de gemeente goed worden gesproken met de inwoners met correcte voorinformatie. Dorpsbelang spreekt duidelijk niet namens de inwoners als die niet eerst zijn geinformeerd en bevraagd. In de nu voorliggende stukken wordt de indruk gewekt dat Dorpsbelang heeft ingestemd met de komst van dit stroomverdeelstation, dat is dus niet correct en zorgt voor veel onrust en spanningen in de kern Vledder, met name bij de omwonenden.

Ook is bij de wandeling met geen woord gerept over geluid en nu steeds duidelijker wordt dat er sprake is van een behoorlijke laagfrequente geluidsoverlast kan noch de Gemeente Westerveld, noch Enexis stellen dat er goed overleg is geweest en dat er een besluit kan worden genomen rond de locatie op grond van juiste informatie.

Uit de stukken blijkt niet helder en eenduidig dat er nog uitgebreid met de inwoners wordt gesproken en in hoeverrre dat dan nog meeweegt bij de besluitvorming. De participatieregeling/wet wordt ons inziens hier niet goed uitgevoerd en dat geeft te denken. We zijn benieuwd en bezorgd of als het moment is aangebroken dat wij wel mogen inspreken, het besluit rond de aanpassing van het bestemmingsplan dan al niet is genomen.

                                                                                    W.M. Kreike
                                                                                    Voorzitter Dorpsbelang Vledder

Op deze website informeren we u graag over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

IDEEËNBUS

Heeft u een aardig idee of fantastisch voorstel, waarvan u denkt dat Dorpsbelang Vledder er wat aan heeft of mee aan de slag moet?

Kiek'n in't dorp

Heeft u foto’s van Vledder die u graag met ons deelt? Stuur ze dan door naar ons om ze hier bij te plaatsen.

Ommetjes in en om Vledder

Er zijn 5 Ommetjes samengesteld om wandelend het dorp en de omgeving te leren kennen. Met routekaarten, beschrijving en aanvullende cultureel historische informatie.

 

Woonvisie

Dorpsbelang Vledder wil met een woonvisie (tijdig mogelijke) knelpunten in de woningmarkt signaleren en meehelpen hiervoor oplossingen aan te dragen.

Na het realiseren van woon-zorg gebouw Borgstee moeten we onze blik ook weer verder in de toekomst verleggen. Het vinden van passende woonruimte is voor diverse categorieën woningzoekenden nog steeds moeilijk. Dit kan een gebalanceerde samenstelling van bewoners van ons dorp in de weg kan staan.