Dorpsbelang Vledder

Ledenvergadering Dorpsbelang Vledder

Woningbouw, Dorpshuis en ontmoetingsplein

Op de ledenvergadering van woensdagavond van Dorpsbelang Vledder kwam naast de normale punten van een algemene ledenvergadering ook de woningbouw in Vledder-Noord aan de orde.
Dorpsbelang Vledder heeft een zienswijze ingediend tegen de door de gemeente voorgestelde woningbouw in fase 2 van het bestemmingsplan Vledder-Noord. Het wil graag kleinere woningen meer aansluitend bij de woonwensen van Vledder: huur- en koopwoningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen. Bouwen voor het dorp en door het dorp, waarbij de gedachten ondermeer uitgaan naar een c.p.o. constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Een dorpshuis en een ontmoetingsplein staan hoog op de agenda van Vledder. In oktober vorig jaar is er een startnotitie uitgebracht waarbij verschillende scenario’s werden gepresenteerd voor het toekomstbestendig maken van de voorzieningen, zoals de sporthal, dorpshuis en de school. Deze startnotitie is besproken met belanghebbenden, verenigingen en organisaties. Een dorpshuisfunctie en een ontmoetingsplein is een grote wens van de dorpsbewoners. Als locatie hiervoor kwam De Tippe en het Lesturgeonplein als meest geschikte plek naar voren. Uiteraard zullen voor de bouwkundige aanpassingen en voor het opknappen van het plein de nodige financiële middelen moeten worden beschikbaar gesteld. Dit om te komen tot een centrale ontmoetingsplaats, waar ook de bibliotheek deel van uitmaakt.

De sporthal De Spronk is op bouwkundig en technisch vlak verouderd. De gedachten gaan uit naar een beweegcentrum, een gelijkwaardige accommodatie, aangevuld met andere voorzieningen op het terrein van gezondheid, sport en bewegen. Een geschikte locatie zal het huidige locatie of nabij deze locatie kunnen zijn, waarbij ook de andere sportvoorzieningen bij betrokken kunnen worden.
Waar de nieuwbouw van de basisschool zou kunnen plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Een belangrijk onderwerp wat op de algemene ledenvergadering ter sprake kwam, was het Domein Overstijgend Samenwerken (DOS). Het samenbrengen van verschillende hulpvragen op één centraal contactpunt/informatiepunt. Vledder is hiertoe al een heel eind op weg. De leden werden bijgepraat en geïnformeerd door Gea Veldmeijer. Van de professionele organisatie NNCZ voerde Roeli Mossel het woord.

Bij het onderwerp bestuursverkiezing werd afscheid genomen van Ronnie van Buuren, die 15 jaar bestuurslid is geweest van Dorpsbelang Vledder. Voorzitter Wil Kreike heeft na vier jaar te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid. Dorpsbelang zal op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Ook in de wijk “De Goorns” is een vacature ontstaan door het vertrek van bestuurslid Hijlkje Lootsma.