Dorpsbelang Vledder

Nieuwsbrief December 2023

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij alle 600 leden van Dorpsbelang Vledder. Het bestuur wenst u prettige feestdagen toe en hoopt dat u deze nieuwsbrief waardeert, hij staat weer boordevol nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Aanleunwoningen naast de Borgstee: Door enerzijds de toename van het aantal ouderen (ook in Vledder) en anderzijds het landelijke beleid en ook de wens van ouderen zelf, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen is Dorpsbelang Vledder in gesprek gegaan met woningbouw-corporatie Actium om aanleunwoningen te bouwen naast het woonzorgcentrum de Borgstee in Vledder. Zelfstandig wonen met een zorgvraag (ook een zwaardere zorgvraag) is en wordt steeds meer het uitgangspunt. Daarom is Dorpsbelang ook het gesprek aangegaan met Actium met het verzoek om sociale huurwoningen te bouwen naast de Borgstee die geschikt zijn voor inwoners van Vledder met een zorgvraag. Actium is bereid om zorggeschikte woningen te bouwen. Bovendien liggen de woningen dicht naast de Borgstee waardoor bewoners, indien gewenst ook zorg kunnen krijgen van de zorgaanbieder in de Borgstee en als ze minder mobiel zijn, gebruik kunnen maken van welzijns- en ontmoetingsvoorzieningen in de Borgstee. Uiteraard zijn er in Vledder ook andere welzijns-en ontmoetingsfuncties. (zoals in Naobuur en de Tippe). Belangrijk om te melden is dat voor het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen er sinds een aantal jaren geleden specifieke regels en voorwaarden gelden. Inwoners met een inkomen hoger dan 44.035 voor een alleenstaande en hoger dan 48.625 voor een meerpersoons-huishouden (beide prijspeil 2023), kunnen geen sociale huurwoning huren van een woningbouwcorporatie. Samen zijn Actium en Dorpsbelang in gesprek met de gemeente Westerveld over de situering en opzet van de woningen. Daarna volgt er een gesprek met Actium over de toewijzingsvoorwaarden. Daarbij gaan we de volgende uitgangspunten met Actium bespreken: 1.Kan er voorrang aan inwoners van Vledder worden gegeven? Bijv. inwoners die doorstromen? en 2. Kan er worden afgeweken van de inkomensgrenzen en onder welke voorwaarden? Dit gesprek met Actium moet nog plaats vinden. Op dit moment adviseren wij u om, indien u belangstelling hebt, u in te schrijven als woningzoekende bij Thuiskompas, het woningverdeelsysteem in Drenthe waar Actium bij is aangesloten. Hier zijn geen kosten aan verbonden pas op het moment dat u een woning via dit systeem wordt toegewezen betaalt u € 25,00 acceptatiekosten.

Vluchtelingenopvang in hotel Brinkzicht

Recentelijk hebben we een bijpraatavond bijgewoond rond de opvang in hotel Brinkzicht. Op 29 november zijn wij door Coa, de gemeente en Harrie de Jong, directie van Hotel Brinkzicht bijgepraat over de huidige stand stand van zaken. Momenteel verblijven er rond de 120 bewoners in het hotel, meestal vanuit Syrië, Iran en Turkije. Kinderen van de bewoners bezoeken de internationale schakelklas in Dwingeloo, de basisschool in Diever en als ze ouder zijn Stad en Esch. Een deel van de bewoners heeft te maken met psychosomatische problemen en beperkingen en zitten vanwege de prikkelkarme omgeving juist in Vledder omdat de situatie in Ter Apel hen dat niet kan bieden. De zorg die deze bewoners behoeven en krijgen wordt geheel verzorgd door het Coa en komt niet ten laste van onze Vledderse huisartsen en zorgverleners. Het Coa en Harrie de Jong zijn overeengekomen met instemming van de gemeente Westerveld deze opvanglocatie voort te zetten tot maart 2025. Daarna wil Harrie de Jong het hotel weer als vanouds runnen als Hotel, restaurant en busonderneming. De communicatie over de opvanglocaties wordt verbeterd, er komen vaker bijpraatmomenten en dorpsbelang besteedt er aandacht aan in haar nieuwsbrieven en op haar website.

Stroomverdeelstation

Er was onrust onstaan rond de komst van een stroomverdeelstation in de buurt van de Wellegieswiede. Dorpsbelang heeft altijd op het standpunt gestaan dat er goed met de bewoners moet worden gesproken alvorens de locatie wordt vastgesteld en heeft er ook zo met de gemeente over gesproken. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, met Enexion en met een groep verontruste burgers. Resultaat is dat er wordt gezocht naar alternatieve locaties waarbij burgers geen hinder hebben van mogelijk geluidsoverlast. Enexion bestudeert nu samen met de gemeente deze alternatieve locaties en houden ons daarvan op de hoogte.
Dorpsvernieuwingsprijs: In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning werd het Gelderse dorp Mariënvelde uitgeroepen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023. Dat levert het dorp een bedrag op van €3000 om weer nieuwe initiatieven mee te versterken. De gedeelde tweede prijs ging naar Grijpskerk in Groningen en naar Vledder, die beide € 1500,00 ontvingen.
De kern van Mariënvelde onderging een transformatie waardoor er een echt dorpshart ontstond met, naast ruimte voor parkeren en de jaarlijkse kermis, ruimte om te bewegen en te spelen. Ook zijn er maatregelen getroffen om het plein klimaat adaptief en meer bio divers te maken. De gehele ruimte is nu een aantrekkelijke plek voor jong en oud. Het is de locatie van Zorgcorporatie Mariënvelde die zorgt voor dagbesteding aan ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En het is een inloopvoorziening voor dorpsbewoners waar ook activiteiten voor ouderen plaatsvinden om eenzaamheid te voorkomen. Veel waardering had de jury ook voor de andere twee finalisten. In Vledder werd met een zorgvisie de basis gelegd voor een inclusieve dorpsgemeenschap met een Informatie & Contact-centrum voor Welzijn en Zorg ‘Naobuur’, de bouw van woonzorgcentrum De Borgstee, het project ‘omkiek’n noar elkaor’ en de Stichting Naobuurtbus. Met geld uit de gemeenschap kon het woonzorgcentrum van de grond komen.
Welkomstmap nieuwe inwoners: Momenteel zijn we bezig met een update van de welkomstmap voor de nieuwe inwoners. Kent u iemand die nog géén map heeft ontvangen geef het door aan ons via een mail naar info@dorpsbelangvledder.nl
Samen werken aan gezonde zorg. Goede, toegankelijke en betaalbare zorg wordt belangrijk gevonden. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen heeft het Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport in 2023 een Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Het Ministerie van VWS heeft haar beleid daar mede op afgestemd met een Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (afgekort WOZO). Daarin staan keuzes die moeten bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook onder zorgafhankelijke omstandigheden en is er een Gezond en Actief Leven akkoord (afgekort GALA) afgesloten waarin het belang van een gezond en actief leven voorop wordt gesteld.
Met de drie akkoorden wil de overheid bereiken dat burgers hun zelfred-zaamheid en zelfstandigheid behouden in hun eigen woon/leefomgeving met passende huisvesting, op gemeenschapszin gerichte activiteiten en het behoud van een gezonde leefstijl. De overheid appelleert daarbij aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor de opbouw van een zorgzame (dorps-)gemeenschap. In Vledder is dat al gaande. Zie ook de recente buurtgesprekken over het domein overstijgend samenwerken (afgekort DOS) in het dorp. De drie akkoorden omvatten meer dan het DOS-project en zullen in 2024 en daarop volgende jaren een grote impact hebben op de wijze waarop binnen het welzijn – en zorgdomein een integrale werkwijze zal worden nagestreefd. Bovenstaande beleids-ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat afgevaardigden van Dorpsbelang Vledder, stichting Naobuur en stichting Onderdak Vledder onlangs bijeen zijn geweest. Ook de Oliebol was uitgenodigd maar hun afgevaardigde heeft vanwege ziekte moeten afzeggen. Om de belangen van de inwoners van Vledder in die beleidsontwikkelingen nadrukkelijk mee te laten tellen is het idee ontstaan om op dorpsniveau vanuit de werkgroep “ Zorg” van Dorpsbelang Vledder het onderwerp “Welzijn en Zorg” op te pakken in het streven naar behoud van gezonde zorg in Vledder. We onderkennen het risico dat elders wordt bepaald hoe de dorpsgemeenschap zou moeten worden ingericht en dat willen we voor zijn. We hebben besloten de krachten te bundelen in een regiegroep met deelnemers vanuit de eerder genoemde organisaties. De regiegroep wil proactief aan de slag gaan met een welzijn- en zorgvisie Vledder 2.0. In januari 2024 gaat de eerste bijeenkomst plaatsvinden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gaswinning in en om Vledder: Dorpsbelang is samen met Gasdrovf ongerust over de plannen van Vermilion rond de gaswinningsputten, die steeds dichterbij komen. Vledderveen heeft met succes daartegen geprotesteerd, er is dus nog hoop. Dorpsbelang heeft het dorpenoverleg van Westerveld gevraagd het op hun agenda mee te nemen, het is immers een probleem voor Westerveld en niet alleen voor Vledder.

Stichting het Mantelhuys: Nu alle 15 levensloopbestendige woningen van de stichtung zijn opgeleverd is de stichting bezig zichzelf te ontbinden. Immers de doelstelling: bouwen en verkopen van de woningen is behaald. De stichting draagt eerdaags haar verantwoordelijkheden over aan de “vereniging het Mantelhuys” waarin de kopers zich hebben verenigd. De vereniging is druk doende met het veiliger maken van de kruising Middenweg/Akkerkamp, de toegangswegen, het aanleggen van beplanting en met de straatverlichting.

Vledder-Noord: De werkgroep wonen van Dorpsbelang is druk in gesprek met de gemeente over de bebouwing van de rest van Vledder Noord. Nu de starters-woningen en de woningen van stichting het
Mantelhuys een feit zijn en ook de aanleunwoningen op de rol staan is het
tijd verder te praten over de laatste fase van Vledder Noord. Er zijn weer
verschillende ideeën en samen met de plannen van het masterplan
Vledder verdient een en ander een goede afstemming. Veel nieuwe ideeën
vragen om aanpassingen in het bestemmingsplan en dat zal weer veel tijd
gaan kosten. Het vigerende bestemmingsplan dateert van 2013 en is nog van kracht zolang er geen nieuw plan is vastgesteld door de gemeente-raad.
Masterplan Vledder: Het masterplan probeert een integrale oplossing te vinden voor de vele wensen die er op het bord van Vledder liggen zoals een dorpshuis, een herinrichting van het Lesturgeonplein, verbouw of nieuwbouw van sporthal “de Spronk” en de bouw van een nieuwe basisschool. Met belanghebbenden en betrokkenen is een ‘Startnotitie Vledder’ opgesteld die gepresenteerd is aan de gemeenteraad in oktober 2023. De gemeente is nu bezig een participatiegroep in het leven te roepen hoe al deze wensen kunnen worden gehonoreerd. De voorzitter van Dorpsbelang is ook voor deze werkgroep uitgenodigd. Men heeft laten doorschermeren dat de herinrichting van het Lesturgeonplein en de mogelijke opstart van een dorpshuisfunctie naar voren kunnen worden gehaald ten opzichte van de andere wensen, daar hiervoor geen bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn. Voor de verdere uitwerking van een drietal scenario’s heeft de gemeente een bedrag van € 20.000,– beschikbaar gesteld. De totale uitwerking van de plannen loopt in de miljoenen. Zoals benoemd in de participatieverordening zullen wij als inwoners van Vledder actief worden betrokken bij de verdere beleidsvorming en de ruimtelijke initiatieven.
DOS: In de vorige nieuwsbrief hebben we een uitgebreid overzicht afgedrukt van alles wat werd opgemerkt door de 300 bezoekers van de 9 buurtgesprekken. Dat hebben we geclusterd en we zijn deze clusteringen nu aan het vertalen naar actiepunten voor onze DOS pilot, die probeert de verschillende schotten tussen zorg en welzijn op te heffen. Op dit moment wordt daar nog over vergaderd. In de volgende nieusbrief komen de doelstellingen van de pilot uitgebreid aan de orde.
Dorpshuisfunctie: Voor de langere termijn ontwikkelingen verwijzen we graag naar het verslag in deze nieuwsbrief over het masterplan Vledder. Met betrekking tot de afgelopen periode het volgende. Naar aanleiding van de ingevulde enquêteformulieren heeft de werkgroep een eerste, oriënterend gesprek gehad met een aantal inwoners die zich hebben opgegeven als vrijwilligers en SAV. We gaan een vervolggesprek plannen met als doel het geleidelijk opstarten van activiteiten. Ook de doelgroep jongeren nemen we hierin mee. Hierover hebben we ook contact met de jongerenwerker van Stichting Welzijn Mensenwerk. Er is een oriënterend gesprek geweest met het bestuur van Stichting Beheer De Tippe en de huidige beheerders van De Tippe, Jeroen en Heleen. Als we activiteiten willen gaan starten hebben we niet alleen een locatie nodig, maar ook tarieven voor huur en consumpties die passen bij een ontmoetingsplek. We zijn hier nog niet uit en zullen een vervolggesprek gaan voeren.
Mailadressen: Dorpsbelang wil over gaan naar een frequenter verschijnende nieuwsbrief en naar een digitale versie daarvan. Daarom vragen wij aan al onze leden om hun emailadres beschikbaar te stellen. Dus een oproep aan allen: geef je mailadres door aan: info@dorpsbelangvledder.nl, natuurlijk onder vermelding van je naam en je adres.